+ÊJÉ±É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ iÉä®úÉ{ÉÆlÉ ªÉÖ´ÉEò {ÉÊ®ú¹Énù Eäò iÉi´ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ¨Éå ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ {Éɶ´ÉÇxÉÉlÉ VɪÉÆiÉÒ {É®ú +ɪÉÉäÊVÉiÉ

प्रभु पार्श्व प्रणति

1008 उपवास

दिनांक 8 जनवरी, 2021

Registration Form

={É´ÉÉºÉ ºÉÆEò±{É {ÉjÉ

ºÉÆnùÒ{É EòÉä`öÉ®úÒ - +vªÉIÉ

+ʦÉxÉÆnùxÉ xÉɽþ]õÉ - |ɦÉÉ®úÒ 99499 16499

¨ÉxÉÒ¹É nù}iÉ®úÒ - ¨É½þɨÉÆjÉÒ

+ʨÉiÉ ºÉäÊ`öªÉÉ - ºÉ½þ |ɦÉÉ®úÒ 98243 00012